Privacyverklaring

DBS2 B.V., DBS2 Nederland B.V., DBS2 Factoring B.V., DBS2 Finance B.V., hierna te noemen: “DBS2”, vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd hoe DBS2 met persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

DBS2 kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. DBS2 is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar: 

Telefonisch        071 40 88 164

E-mail                 info@dsb2.nl

Postadres          Valkenburgseweg 68 

                            2223 KE Katwijk aan Zee

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Gegevens zoals voor- en achternaam; vereist voor het sluiten van de overeenkomst;

 • Contactgegevens zoals: adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres; vereist voor het sluiten van de overeenkomst;

 • Geboortedatum;

 • Geslacht (als u ervoor kiest om dit met ons te delen);

 • IP-adres;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld uw klikgedrag);

 • Internetbrowser of apparaat type;

 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis;

 • Inhoud correspondentie;

 • Facturen en overeenkomsten die ons worden toegestuurd;

 • International Bank Account Number (IBAN);

 • Kredietinformatie;

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt of actief over u worden verstrekt;

 • Beelden gemaakt door de camera’s die hangen rondom onze kantoren

Indien bovenstaande gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten c.q. de uitvoering van een overeenkomst, dan is het een vereiste dat u deze persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wenst u deze vereiste persoonsgegevens echter niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daaromtrent informeren alsmede omtrent de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken. 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, maar kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Denk aan het verkrijgen van gegevens door gebruik te maken van het Kadaster, het Handelsregister of door gebruik te maken van openbare bronnen. Ook verkrijgen wij van onze klanten persoonsgegevens van hun debiteuren. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Algemeen klantencontact
  De gegevens worden gebruikt voor (i) het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, (ii) contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en (iii) de behandeling van vragen en/of klachten.

 • Ter uitvoering van de overeenkomst
  Ten behoeve van de overeenkomsten die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten om onze diensten en/of producten aan u te kunnen leveren en/of voor het geven van advies over onze diensten en producten verwerken wij persoonsgegevens van u. U kunt hierbij denken aan (i) het controleren van de juistheid van de door u aangeleverde vorderingen; (ii) het volledig dan wel gedeeltelijk overnemen van uw vorderingen; en (iii) het kunnen kopen of verkopen van de vordering aan u.

 • Het debiteurenbeheer en de incasso van de overgenomen vorderingen
  Wij verwerken de persoonsgegevens onder andere voor het (i) versturen van rekeningen, herinneringen en aanmaningen aan debiteuren om vorderingen te incasseren; (ii) het uitvoeren van een telefoongesprek om de debiteur te herinneren aan een openstaande vordering; (iii) het laten uitvoeren dan wel coördineren van een gerechtelijke incassoprocedure in voorkomende gevallen; en (iv) het weer verkopen van eerder gekochte vorderingen aan u indien overeengekomen met u.

 • Risicoanalyses 
  Wij kunnen in bepaalde gevallen uw kredietwaardigheid beoordelen

 • Controleren kredietwaardigheid debiteuren 
  Wij voeren, zo nodig met behulp van derden, controles uit op debiteuren om te bepalen of wij het debiteurenrisico van u overnemen, het in gang zetten van een gerechtelijke incassoprocedure verstandig is, dan wel om u te informeren over een eventueel verhoogd debiteurenrisico.

 • Analyse surf-, zoek- en/of klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te kunnen verbeteren. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om dienstverleningen aan te kunnen bieden die voor u wellicht interessant zouden kunnen zijn.

 • Direct marketing
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen te versturen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post.

 • Fraude 
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

 • Anoniem statisch onderzoek 
  Wij gebruiken het zoek-, surf- en/of klikgedrag en anonieme persoonsgegevens uit het klantenbestand om anoniem statisch onderzoek te kunnen doen naar algemene trends in bijvoorbeeld aankoopgedrag. Het gaat hier alleen om anonieme persoonsgegevens die niet te herleiden zijn tot een bepaald individu. Op basis van deze onderzoeken kunnen we onze dienstverlening en website verbeteren.

 • Wettelijke verplichting 
  Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte.

 • Bedrijfsbeveiliging 
  Aan de buitenzijde van onze kantoren, worden camerabeelden gemaakt. Wij doen dit om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor en onze eigendommen te beveiligen.

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de volgende situatie een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten en producten;

 • ter verdediging tegen juridische aanspraken;

 • ten behoeve van algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;

 • om zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website te presenteren;

 • ter voorkoming en/of opsporing van fraude;

 • het uitvoeren van risicoanalyses om uw kredietwaardigheid te bepalen;

 • het controleren van de kredietwaardigheid van een debiteur;

 • om uitvoering te kunnen geven aan onze bedrijfsactiviteiten;

 • om onze bedrijfseigendommen te beveiligen

Tot slot verwerken wij enkele persoonsgegevens omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden kunnen we uw persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot de groep van DBS2.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo maken wij gebruik van adviseurs, een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen en kunnen wij persoonsgegevens aan derden verstrekken om ons te ondersteunen bij het incasseren van een vordering;

 • wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een bureau of instantie om de kredietwaardigheid van u of uw organisatie te controleren en/of antifraudecontroles uit te oefenen;

 • wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld websitebureaus en/of agencies voor het analyseren van de persoonsgegevens over uw websitegebruik, voor het personaliseren en optimaliseren van de website en communicatie en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Ditzelfde geldt ook voor ICT leveranciers; 

  voor het verspreiden van marketingmateriaal kunnen we gebruikmaken van leveranciers op het gebied van communicatie en marketing-distributie; 

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie persoonsgegevens bij ons opvraagt in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze persoonsgegevens aan de politie te verstrekken.

Derden aan wie de wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, dan sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven is in de AVG.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls) en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op met ons via info@dbs2.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in dit privacybeleid genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regeling te kunnen voldoen. 

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij die niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het innen van de vordering en het afhandelen van eventuele geschillen met betrekking tot die vordering. Sommige persoonsgegevens moeten echter langer worden bewaard op grond van de wet. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens van onze klanten pas verwijderen nadat een klant heeft opgezegd, dan wel nadat inactiviteit door DBS2 is vastgesteld doordat de klant langer dan 6 maanden geen vorderingen bij DBS2 heeft aangeboden. Hierbij is uiteraard tevens geen sprake meer van lopende vorderingen. De klant zal worden afgesloten, en binnen 2 jaar na sluiten worden de gegevens uit onze administratie verwijderd. De persoonsgegevens gerelateerd aan de vorderingen worden volgens de wettelijke bepaling 7 jaar bewaard, en daarna binnen een jaar verwijderd. Tot slot geldt dat wij uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

Wilt u een beroep doen op een van uw recht dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar info@dbs2.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijzigingen privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 juni 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te passen door middel van het wijzigen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.